Weryfikacja spełnienia wymagań ustawowych

Dotyczy zgłoszonych kierowców oraz licencji wydanych przed 17 września 2023 r. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

Wniosek  (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami:

  1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, w oryginale,
  2. prawo jazdy (prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), w oryginale do wglądu,
  3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu,
  4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu.

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o weryfikację

2. Opłata

Brak

3. Termin

Do 31 marca 2024 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

4. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

5. Uwagi

Brak

6. Podstawa prawna

Art. 14 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 0

Wniosek