Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego powyżej 6 miesięcy

Zakres sprawy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego powyżej 6 miesięcy

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej”.
  2. Wniosek „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej”.
  3. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego , Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata

Czynności zgłoszenia wyjazdu nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Miasto Stargard dla opłaty skarbowej Bank PEKAO S.A. I/O Stargard 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin

Od ręki.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2020.930 z 26.05.2020 r.),

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.).

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granice kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu wyjazdu, a zgłoszenie powrotu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu. Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu. Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.

Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- zł.

Załączniki

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnictwo