Wniosek o zmianę wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek CEIDG-1
  2. do wglądu dowód osobisty

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Termin przesłania wniosku do CEIDG następuje nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. z 2022 poz.541)
  • Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. z 2021 poz. 162 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 06 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. z 2022 poz. 470)

Osoba do kontaktu

inspektorzy – Władysława Możdrzeń, Nina Waszak tel. 91 578 48 53

Załączniki

CEIDG-1
Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-PN
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo-wzór

CEIDG-RB
Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC
Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-MW
Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD
Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-ZS
Zarządca sukcesyjny

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1