Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęPrzyznanie umowy najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego śmierci

Przyznanie umowy najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego śmierci

Zakres sprawy

Przyznanie umowy najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego śmierci

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o nawiązanie umowy najmu lokalu.
 2. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (w przypadku małżeństwa – obojga małżonków).
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Kserokopia aktu zgonu najemcy.
 5. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z najemcą.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 96

Opłata

brak

Termin

30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4293 ze zmianami)

Inne informacje uzupełniające

Zgoda na nawiązanie najmu lokalu z osobą, która pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, w którego najem nie wstąpiła, ponieważ nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uwarunkowana jest spełnieniem przez tą osobę określonych warunków, tj. powinna:

 1. być osobą bliską najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami albo być zięciem, synową, teściem, teściową najemcy, albo być osobą umieszczoną w rodzinie zastępczej najemcy, albo być dzieckiem zmarłego współmałżonka, konkubenta lub konkubiny najemcy;
 2. zamieszkiwać z najemcą przez co najmniej 5 lat poprzedzających dzień opuszczenia lokalu przez najemcę lub dzień śmierci;
 3. nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej,
 4. dochód w przeliczeniu na osobę wszystkich osób pozostających w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 ust. 1 uchwały Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r.;
 5. lokal nie może być zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych;
 6. z najemcą, który lokal opuścił, została rozwiązana umowa najmu.

Decyzję w przedmiotowej sprawie wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Pani Ewelina Bartyzel
Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki

Wzór nr 1

Wzór nr 2