Przyznanie umowy najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego śmierci

Zakres sprawy

Przyznanie umowy najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego śmierci

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o nawiązanie umowy najmu lokalu.
 2. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (w przypadku małżeństwa – obojga małżonków).
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Kserokopia aktu zgonu najemcy.
 5. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z najemcą.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 96

Opłata

brak

Termin

30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4293 ze zmianami)

Inne informacje uzupełniające

Zgoda na nawiązanie najmu lokalu z osobą, która pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, w którego najem nie wstąpiła, ponieważ nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uwarunkowana jest spełnieniem przez tą osobę określonych warunków, tj. powinna:

 1. być osobą bliską najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami albo być zięciem, synową, teściem, teściową najemcy, albo być osobą umieszczoną w rodzinie zastępczej najemcy, albo być dzieckiem zmarłego współmałżonka, konkubenta lub konkubiny najemcy;
 2. zamieszkiwać z najemcą przez co najmniej 5 lat poprzedzających dzień opuszczenia lokalu przez najemcę lub dzień śmierci;
 3. nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej,
 4. dochód w przeliczeniu na osobę wszystkich osób pozostających w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 ust. 1 uchwały Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r.;
 5. lokal nie może być zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych;
 6. z najemcą, który lokal opuścił, została rozwiązana umowa najmu.

Decyzję w przedmiotowej sprawie wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Pani Ewelina Bartyzel
Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki

Wzór nr 1

Wzór nr 2