Zawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny

Zakres sprawy

Zawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste lub paszporty

Wymagane dokumenty – dotyczy cudzoziemców:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
  • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem. Jeżeli stan cywilny jest inny niż kawaler/panna to konieczne jest również przedłożenie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpisu aktu zgonu małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

  • opłata wynosi 84 zł za sporządzenie aktu
  • ewentualnie muzyka podczas ślubu koszt 60 zł
  • opłata za ślub poza lokalem USC 1000 zł.
    Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Od złożenia dokumentów do dnia ślubu musi upłynąć miesiąc. Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Uwagi

Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa oraz podczas ceremonii ślubnej.

Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł. Do wniosku o udzielenie ślubu poza lokalem należy dołączyć pisemną zgodę właściciela obiektu.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1044).