Geodezyjne podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Zakres sprawy

Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

Dla kogo

Wnioski składać mogą: właściciele / użytkownicy wieczyści nieruchomości ulegającej podziałowi.

Wymagane dokumenty

Podział w trybie art. 93 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji braku planu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub przepisów odrębnych).

ETAP I – opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości:

 1. Wniosek właściciela(li) lub pełnomocnika.
 2. Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Dwa egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości.

ETAP II – zatwierdzenia podziału nieruchomości:

 1. Wniosek właściciela(li) lub pełnomocnika.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Oryginał aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków i kopię mapy ewidencyjnej terenu podlegającego podziałowi.
 4. Oryginał decyzji – pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 5. Dokumentację geodezyjną sporządzona przez uprawnionego geodetę:
 • protokół z przejęcia granic nieruchomości,
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych (… egzemplarzy),
 • wykaz synchronizacyjny (… egzemplarzy),
 • mapy z projektem podziału (… egzemplarzy),
 • rzuty kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku – w przypadku gdy podział powoduje również podział budynku.

Podział w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego).

 1. Wniosek właściciela(li) lub pełnomocnika.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Oryginał aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków i kopię mapy ewidencyjnej terenu podlegającego podziałowi.
 4. Oryginał decyzji – pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 5. Dokumentacje geodezyjną sporządzona przez uprawnionego geodetę:
 • protokół z przejęcia granic nieruchomości,
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych (… egzemplarzy),
 • wykaz synchronizacyjny (… egzemplarzy),
 • mapy z projektem podziału (… egzemplarzy),
 • rzuty kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku – w przypadku gdy podział powoduje również podział budynku.
 1. Inne dokumenty uzasadniające dokonanie podziału niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

 • zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz.2663).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz.572).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz.2111).

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości w trybie art. 93 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości w trybie art. 93 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami