Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zakres sprawy

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Dla kogo

Właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, instytucje.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek (w załączniku),
  2. zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – nie dotyczy przypadków, gdy wniosek składany jest przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. ​o własności lokali oraz zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
  3. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 – dotyczy wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Brak opłaty.

Termin

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach – do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

art. 83, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inne informacje uzupełniające

W formularzu wniosku w tabeli B – Informacje o przedmiocie wniosku:

  1.    1. Obwód drzewa w cm mierzymy na wysokości 130 cm.
  2.    2. W przypadku gdy na wysokości 130cm drzewo:

a) posiada kilka pni- podaj obwód każdego z tych pni,

  1. b) nie posiada pnia- podaj obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
  2.    3.Powierzchnię krzewów, podajemy w m (rzut krzewu).

Kontakt

1. Główny specjalista ds. ochrony zieleni, Renata Chmiel – tel. 091 577 67 01.

2. Główny specjalista ds. ochrony zieleni, Anna Kwaśna – tel. 091 577 24 45.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu

(pdf)