Podatek od środków transportowych

Zakres sprawy

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dla kogo

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wymagane dokumenty

  1. Umowa kupna-sprzedaży potwierdzona w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego;
  2. Dowód rejestracyjny;
  3. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
  4. Decyzja o kasacji pojazdu;
  5. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

  1. Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
  2. Art. 21 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
  3. Uchwała XXII/246/2020  Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz.5444).

Stawki podatku dostępne są tutaj

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji