Obniżka czynszu

Zakres sprawy

Obniżka czynszu

Dla kogo

O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie domowym 1-osobowym 205% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 2-osobowym 155% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 3-osobowym 150% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 4-osobowym 138% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 5-osobowym 130% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 125% najniższej emerytury.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Rejon Eksploatacji Budynków
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, tel. 91 577 00 87

Opłata

brak

Termin

Do 2 miesięcy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016 – 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 521)
 3. Zarządzenie Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie obniżki czynszu za zajmowany lokal mieszkalny w zasobach Miasta oraz w lokalach mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli.
 4. Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz stawek czynszu podnajmu w lokalach mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli.

Inne informacje uzupełniające

Obniżki czynszu udzielane są na okres 12 miesięcy. Wnioskodawca, który korzysta z obniżki czynszu, obowiązany, jest na żądanie wynajmującego Stargardzkiego TBS sp. z o. o., ponownie dostarczyć deklarację lub zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego, w celu weryfikacji. Rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia obniżki czynszu, zaprzestania jej stosowania lub zmiany jej wysokości są wydawane przez wynajmującego na piśmie.

Osoba do kontaktu

Pan Przemysław Ankutowicz

Rejon Eksploatacji Budynków
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wzory

Wzór nr 1

Wzór nr 2