Wydanie wtórnika licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek

Opłata

  • 10 % opłaty stanowiącej podstawę udzielenia licencji – w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy;
  • 25 % opłaty stanowiącej podstawę udzielenia licencji – w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy;
  • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji;

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Wniosek o udzielenie licencji