Opłata skarbowa

Zakres sprawy

Zwrot opłaty skarbowej.

Dla kogo

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o zwrot opłaty skarbowej.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał), o zwrot której ubiega się Wnioskodawca.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

  • od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
  • od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

  1. Art. 9 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
  2. Art. 72 §1 pkt 1, art. 73 §1 pkt 1, oraz art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

  1. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
  2. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Osoba do kontaktu

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Małgorzata Kopa
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa osoby prawne
91 578 42 83

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej