Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Zakres sprawy

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty lub paszport
  2. wniosek o wydanie odpisu.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego w całej Polsce.

Dla kogo

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

  1. osoba, której akt dotyczy,
  2. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
  3. sąd, prokurator, organy administracji publicznej, organizacje społeczne,
  4. osoby, które wykażą interes prawny.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Opłata

  • odpis skrócony – 22 zł
  • odpis skrócony wielojęzyczny – 22 zł
  • odpis zupełny – 33 zł
  • pełnomocnictwo – 17 zł,

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Wydanie odpisu z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami).

Załączniki

Wniosek odpisu aktu stanu cywilnego