Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zakres sprawy

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty lub paszport
  2. zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.
  3. wniosek składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 38 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego   ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
(Dz. U. z 2015 r. Poz. 194).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).