Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zakres sprawy

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty);
 3. Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca);
 4. Dowód dokonania opłaty;
 5. Dowód osobisty (do wglądu).
 6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata

31 zł  opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł  opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.);

§ 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493);

§ 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.);

Art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Uwagi

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Osoba do kontaktu

Inspektor – Grażyna Błaszczyk, tel. 91 834 18 06

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Załączniki

Wniosek o udostępnienie danych