Dotacje na remont zabytków

Zakres sprawy

Wsparcie finansowe zadań z zakresu ochrony zabytków.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 1. decyzja o wpisie zabytku do rejestru,
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku,
 3. harmonogram oraz kosztorys inwestorski prac budowlanych lub zakupu materiałów,
 4. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem, projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.
 5. dokumentacja fotograficzna.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Wnioski o dotację kierowane są do Prezydenta Miasta Stargard do dnia 15 września każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być rozpatrywane w trakcie roku budżetowego. Termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Podstawa prawna

 1. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 t.j. z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Stargardzie,
 3. Uchwała Nr XXV/273/08 Rady Miejskiej w Stargardzie.

Inne informacje uzupełniające

W zaświadczeniu o uzyskanych dochodach od pracodawcy winna być podawana kwota brutto wynagrodzenia. Wysokość kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych na wniosek żołnierza stwierdza:

 • naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby;
 • Prezydent Miasta Stargard – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się włącznie z działalności rolniczej.

Osoba do kontaktu

Adrian Florek – podinspektor ds. turystyki i współpracy zagranicznej, tel. 91 834 10 81

Małgorzata Wójcik-Bąk – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 91 578 63 62

Załączniki

Wniosek o dotację – zabytki

Sprawozdanie z dotacji