Udostępnienie informacji publicznej

Zakres sprawy

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 2. Wglądu do dokumentów urzędowych;
 3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;

​Prawo do informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych  tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 3. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w drodze wyłożenia lub wywieszenia      w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w BIP, może zostać udostępniona na wniosek.

Dla kogo

Prawo do zapoznania się z informacją publiczną przysługuje każdemu. W ramach tych uprawnień każdy zainteresowany może uzyskać informację przetworzoną w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej określający podmiot ubiegający się o udostępnienie informacji publicznej oraz sposób i formę jej udostępniania

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem:

Opłata

 1. Opłaty skarbowej nie pobiera się;
 2. Ewentualnie – opłata wynikająca z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej
  (Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom).

Termin

Odpowiedź w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

W przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd w terminie 14 dni powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz dotyczącej umorzenia postępowania w tej sprawie można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w ciągu 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020r., poz. 2176),
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. z 2019r., poz. 742),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2021r., poz. 735).

Inne informacje uzupełniające

 1. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku z wyjątkiem sytuacji, gdy środki techniczne na to nie pozwalają;
 2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji.

Kontakt

Biuro Prezydenta Miasta, tel. 91 578-46-22

Załączniki

Wniosek – informacja publiczna

Wniosek – informacja publiczna