Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Zakres sprawy

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Opłata

Brak

Termin

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Certyfikaty zamieszczone w e-dowodzie, zawieszone zostaną na okres 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia. Jeżeli zawieszenie certyfikatów nie zostanie wycofane w przeciągu 14 dni to certyfikaty oraz dowód osobisty zostanie unieważniony.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2010.167.1131 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. ( Dz.U.2019.400) w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Uwagi

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dokonuje posiadacz dowodu osobistego.

Dla dzieci do 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie bądź częściowo, zgłoszenia odpowiednio dokonuje: rodzic, opiekun prawny lub kurator.

W czasie zawieszenia certyfikatów, dowodem nie można się posługiwać. W tym czasie dowód osobisty traci ważność. Po wycofaniu zawieszenia w przeciągu 14 dni, dowód odzyskuje pełną funkcjonalność.

Zawieszenie certyfikatów w urzędzie:
Zawiesić certyfikaty można w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Zawieszenie certyfikatów przez Internet:
​Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów można przesłać za pomocą profilu zaufanego, wyłącznie do urzędu, który wydał dowód osobisty.

Załączniki

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym