Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zakres sprawy

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste lub paszporty.

Wymagane dokumenty – dotyczy cudzoziemców:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem,
  • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem.  Jeżeli stan cywilny jest inny niż kawaler/panna to konieczne jest również przedłożenie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpisu aktu zgonu małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 84 zł.

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa. Jeżeli ślub będzie na terenie właściwości urzędu stanu cywilnego w Stargardzie (miasto Stargard, gmina Stargard, gmina Kobylanka) opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard
Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą  na miejscu w Ratuszu.

Termin

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

Uwagi

Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).