Zaświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie miasta Stargard

Zakres sprawy

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie miasta Stargard

Dla kogo

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek (w załączniku),
 2. w przypadku działania przez przedstawiciela – upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

 • opłata skarbowa 17 zł
  Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą wniesienia podania.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczeń o którym mowa w art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj.:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej

Inne informacje uzupełniające

W przypadku braku dokumentów w dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Stargardzie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nabycie
​i zbycie gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt własności ziemi, akt nadania, decyzja o wykonaniu aktu nadania).

Kontakt

Inspektor do. ochrony wód, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przed odpadami

tel. 91 578 38 44

Załączniki

Wniosek o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę

Wniosek o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę

Wniosek o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców

Wniosek o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców

Wniosek o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego