Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

Zakres sprawy

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny (w skali 1:500) – dwa egzemplarze.
  3. Upoważnienie + opłata skarbowa 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Ewentualna opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu przedłożonego pełnomocnictwa.

Termin

Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 j.t.).

Osoba do kontaktu

Paulina Gębala
tel. 91 578 10 96
e-mail: p.gebala@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek na lokalizacje urządzeń obcych oraz reklam

Wniosek-o przeniesienie decyzji lokalizacji art. 39ust. 9