Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zakres sprawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, instytucje

Wymagane dokumenty

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz. + wersje elektroniczne);
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko –raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (4 egz. + wersje elektroniczne);
 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz:
 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem;
 1. mapa sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z:
 • zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 • wyznaczona odległością 100 m od granic terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 1. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący:
 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 1. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 2. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy  – Prawo energetyczne
 3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunku organu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa 205 zł, Pełnomocnictwo 17 zł

Termin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga m.in.:

 • weryfikacji kompletności złożonych dokumentów,
 • ustalenia stron postępowania,
 • wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ,
 • po uzyskaniu stosownych opinii, w przypadku wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu, przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej  oraz opinią Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.
 • Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  – (art. 3, 59 – 87) zwana dalej Ustawą UUOŚ.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dla postępowań wszczętych, a nie zakończonych przed 11 października 2019 roku).

Dla przedsięwzięć wszczynanych po 11 października 2019 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Inne informacje uzupełniające

 1. Zgodnie z art. 69 Ustawy UUOŚ wnioskodawca może, składając wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia.
 2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza się do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy UUOŚ ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Przedkładany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66 i 74a Ustawy UUOŚ.
 5. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy UUOŚ w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania  przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej  w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji  Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne  ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy UUOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia  możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy UUOŚ organizacje ekologiczne, które  powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w  określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed  dniem wszczęcia tego postępowania. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia  do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji  wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie  brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu.
 8. Zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy UUOŚ w przypadku przedsięwzięcia  realizowanego w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Kontakt

Jolanta Trembecka-Kempisty – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego:
91-578-40-15

Załączniki

Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna Przedsięwzięcia

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna Przedsięwzięcia – o zmianę decyzji

Karta usług – o zmianę decyzji