Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urząd.

Zakres sprawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, instytucje

Wymagane dokumenty

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1)   w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (4 egz. + wersje elektroniczne);

2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem;

4) 4 egz. mapy sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z:

 1. zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 2. wyznaczona odległością 100 m od granic terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

8) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

9)  analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy  – Prawo energetyczne

10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunku organu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa 205 zł, Pełnomocnictwo 17 zł

Termin

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska m.in.:

 • weryfikują kompletność złożonych dokumentów,
 • ustalają strony postępowania,
 • występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej  oraz opinią Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.
 • Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego(do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Stargard.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  – (art. 3, 59 – 87) zwana dalej Ustawą UUOŚ.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dla postępowań wszczętych, a nie zakończonych przed 11 października 2019 roku).

Dla przedsięwzięć wszczynanych po 11 października 2019 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Inne informacje uzupełniające

  1. Zgodnie z art. 69 Ustawy UUOŚ wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia.
  2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza się do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy UUOŚ ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  4. Przedkładany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66 i 74a Ustawy UUOŚ.
  5. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy UUOŚ w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej  w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji  Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne  ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
  6. Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy UUOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  7. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy UUOŚ organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w  określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed  dniem wszczęcia tego postępowania. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia  do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji  wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie  brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu.
  8. Zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy UUOŚ w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.6 i art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu:
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka,
telefon: 91-578-56-74, e-mail a.rudnicka@um.stargard.pl.

3) Dane będą przetwarzane w celu:

– zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
–  realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
– wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

 1. a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora Danych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt.

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo* do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych jest *:

– obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
– dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

* Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego:                                                                       091-578-40-15

Załączniki

Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna Przedsięwzięcia

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna Przedsięwzięcia – o zmianę decyzji