Podatek rolny

Zakres sprawy

I. Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego.

Dla kogo

Dotyczy Osób fizycznych, będących:

 • właścicielami gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • samoistnymi posiadaczami (np. osoby, które weszły w posiadanie na podstawie nieformalnych umów kupna sprzedaży zawartych bez udziału notariusza),
 • w niektórych przypadkach – posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku własności gruntów: akt notarialny dotyczący nabycia lub postanowienie sądu stwierdzające nabycie gruntów;
 2. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa: umowę dzierżawy lub umowę najmu;
 3. Wypełniony formularz  IR-1 Informacja o gruntach;
 4. Wypełniony formularz ZIR -1 załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 5. Wypełniony formularz ZIR-3 załącznik do Informacji – Dane pozostałych podatników;
 6. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZIR-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. art. 1-20 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz.333 )
 2. art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Dane pozostałych podatników

Zakres sprawy

II. Złożenie deklaracji na podatek rolny.

Dla kogo

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku własności gruntów akt notarialny dotyczący nabycia gruntów;
 2. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa umowę dzierżawy lub umowę najmu;
 3. Wypełniony formularz  DR-1 Deklaracja na podatek rolny;
 4. Wypełniony formularz ZDR -1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 5. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZDR-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Formularze dostępne są w sekcji Dla mieszkańca > Podatki > Deklaracje i przydatne dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

 1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
 • osoby prawne – do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia   okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,  nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby    prawne,
 1. Korekta formularzy – podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. art. 1-20 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz.333);
 2. art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.);

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających zwolnionych z opodatkowania