Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęPostępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres sprawy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) wprowadziła stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną w przypadku nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dla kogo

Nauczyciele posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Stargard wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Stargard wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Bronisław Stefanowicz
tel. 91 814 39 12

Załączniki

Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego