Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres sprawy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1730) wprowadziła zmiany w zakresie stopni awansu zawodowego nauczycieli w ten sposób, że ustanowiono dwa stopnie – nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, tzw. nauczyciel początkujący (dotychczasowy nauczyciel stażysta i kontraktowy), odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy nauczyciele, którzy do dnia 1 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. Zatem, w 2023 r. postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzone zostaną w oparciu o art. 9b – 9h ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200).

Dla kogo

Nauczyciele posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Stargard wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Stargard wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Bronisław Stefanowicz
tel. 91 814 39 12

Załączniki

Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego