Ulga w spłacie należności z tytułu mandatu karnego

Zakres sprawy

Udzielenie ulgi w spłacie poprzez umorzenie w całości/części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Gminy-Miasta Stargard z tytułu mandatu karnego wystawionego przez Straż Miejską w Stargardzie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności.
 2. Aktualne dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności wynikającej z mandatu:
  – osoba ucząca się zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego fakt, iż pobiera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły, pierwsza strona indeksu wraz z legitymacją studencką;
  – osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć nadto dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną bądź potwierdzające wysokość jej dochodu;
  – osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status np. Karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z PUP potwierdzające, że jest osobą bezrobotną;
  – osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT) lub dokumentów potwierdzających, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe;
  – osoba pracująca oraz pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia;
  – osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z księgi przychodów i rozchodów.
 3. Kserokopia odcinka „C” mandatu.
 4. Potwierdzenie dokonania na rachunek Gminy – Miasta Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 opłaty skarbowej od decyzji wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w wysokości 10 zł lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 5. Inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Inne informacje uzupełniające

Jeżeli dochód osoby zwracającej się o przyznanie ulgi jest wyższy niż 2800 zł brutto miesięcznie (minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2021 r. – określone w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r., poz. 2207) niezbędne jest dostarczenie do tut. Urzędu dokumentów obrazujących wysokość dochodu oraz miesięcznych wydatków w rodzinie (np. opłata za lokal mieszkalny, dostarczane media, wydatki na edukację, leki i rehabilitacje, obciążenia zawiązane z zaciągniętymi kredytami/pożyczkami, wraz ze wskazaniem (w treści uzasadnienia wniosku) ile osób zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba do kontaktu

Grzegorz Szulc – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel. 91 577 08 17

Załączniki

Wniosek o umorzenie mandatu karnego SM