Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminą

Zakres sprawy

Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminą

Dla kogo

Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami.

Egzemplarz mapy do celów opiniodawczych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Koszty ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

Termin

4 miesiące.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020. 1740 t.j.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

Wzór wypełnienia wniosku