Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

Zakres sprawy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dla kogo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.2466.)
  Wzór wniosku dostępny na stronie: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Umowy dzierżawy gruntu (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Wniosek należy składać w terminie:

 • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

Inne informacje uzupełniające

Środki pieniężne wypłacane są gotówką w kasie Urzędu Miasta Stargard albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w następujących terminach:

 • od dnia 1 kwietnia  do dnia 30 kwietnia – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 51

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Załączniki

brak