Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej publicznej za każdy dzień zajęcia:

 • np. ustawienie rusztowania, ogrodzeń zabezpieczających budowę – 0,10 zł
 • docieplenie budynku – 0,01 zł
 • pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł
 • pod obiekty małej architektury – 0,01 zł
 • pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 0,10 zł
 • pozostałe (np. stoiska handlowe, big-bagi, ekspozycja towaru, ogródki letnie):
  – na jezdni i zatokach postojowych – 2,00 zł
  – na pozostałych elementach pasa drogowego – 1,40 zł
 • w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł
 • za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne w okresie do 31 października 2021 r. – 0,10 zł

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej wewnętrznej:

 • np. ustawienie rusztowania, ogrodzeń zabezpieczających budowę – 0,10 zł- za każdy dzień zajęcia,
 • docieplenie budynku – 50,00 zł- opłata jednorazowa,
 • pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pod obiekty małej architektury – 0,01 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 0,10 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pozostałe (np. stoiska handlowe, big-bagi, ekspozycja towaru, ogródki letnie):
  – na jezdni i zatokach postojowych – 2,00 zł za każdy dzień zajęcia,
  – na pozostałych elementach drogi wewnętrznej- 1,40 zł za każdy dzień zajęcia,
 • za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne w okresie do 31 października 2021 r. – 0,10 zł za każdy dzień zajęcia.

Do ustalonych stawek na drogach wewnętrznych należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

Termin

Wniosek należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia

Osoba do kontaktu

Krzysztof Bochniak
tel. 91 578 49 99
e-mail: k.bochniak@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa na prawach wyłączności