Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej publicznej za każdy dzień zajęcia:

 • np. ustawienie rusztowania, ogrodzeń zabezpieczających budowę – 0,10 zł
 • docieplenie budynku – 0,01 zł
 • pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł
 • pod obiekty małej architektury – 0,01 zł
 • pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 0,10 zł
 • pozostałe (np. stoiska handlowe, big-bagi, ekspozycja towaru, ogródki letnie):
  – na jezdni i zatokach postojowych – 2,00 zł
  – na pozostałych elementach pasa drogowego – 1,40 zł
 • w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł
 • za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne w okresie do 31 października 2021 r. – 0,10 zł

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej wewnętrznej:

 • np. ustawienie rusztowania, ogrodzeń zabezpieczających budowę – 0,10 zł- za każdy dzień zajęcia,
 • docieplenie budynku – 50,00 zł- opłata jednorazowa,
 • pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pod obiekty małej architektury – 0,01 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 0,10 zł za każdy dzień zajęcia,
 • pozostałe (np. stoiska handlowe, big-bagi, ekspozycja towaru, ogródki letnie):
  – na jezdni i zatokach postojowych – 2,00 zł za każdy dzień zajęcia,
  – na pozostałych elementach drogi wewnętrznej- 1,40 zł za każdy dzień zajęcia,
 • za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne w okresie do 31 października 2021 r. – 0,10 zł za każdy dzień zajęcia.

Do ustalonych stawek na drogach wewnętrznych należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

Termin

Wniosek należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia

Osoba do kontaktu

Paulina Gębala
tel. 91 578 65 93
e-mail: p.gebala@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa na prawach wyłączności