Dofinansowanie do wymiany pieców i kotłów węglowych

EFRR

Prezydent Miasta Stargard dnia 15 czerwca 2020 roku ogłosił nabór do projektu pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00.32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.”

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2020-2023 jest udzielenie 200 grantów mieszkańcom miasta Stargard, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegających na:
1)    podłączeniu do sieci ciepłowniczej;
2)    zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
3)    zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
a)    zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
b)    zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
c)    zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
d)    zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi (kocioł lub piec węglowy) i zastąpienie jednym lub kombinacją ww. instalacji.

Nabór dotyczy wyłącznie zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z Gminą Miasto Stargard. W przypadku spełnienia wymogów Programu, zgodnie z zapisami Regulaminu, Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania grantu w wysokości 7 500,00 zł na realizację zadania.

Regulamin, zgłoszenie oraz rozliczenie umowy można pobrać ze strony internetowej: