Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.02.14.00-32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.

Zakres sprawy

Wsparcie finansowe zadania: likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard

Dla kogo

Osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek (w załączniku),
 2. informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o możliwości podłączenia do sieci,
 3. informacja z Zakładu Gazowniczego o możliwości podłączenia do sieci (w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej),
 4. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 5. zgoda właściciela lokalu/budynku mieszkalnego (jeśli dotyczy),
 6. zgoda pozostałych współwłaścicieli budynku (dotyczy zgłoszeń dla lokalu),
 7. dokumentacja fotograficzna przed dokonaniem instalacji.

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

Opłata

Brak opłat

Termin

Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się w trybie ciągłym od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 03 sierpnia 2023 roku. Termin naboru może zostać skrócony w przypadku wyczerpania środków lub przesunięty w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.

Tryb odwoławczy

Informacja o nie przyznaniu grantu nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -nie służy od niej odwołanie.

Podstawa prawna

Projekt opiera się na Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Numer konkursu: RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19.

Inne informacje uzupełniające

 1. Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dokonaniem zgłoszenia do programu i przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
 2. Inwestycja dotyczy likwidacji pieców /kotłów opalanych paliwami stałymi (kocioł lub piec).
 3. Efektywność energetyczna budynku / lokalu mieszkalnego – określona na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej (świadectwo wykonane na zlecenie inwestora lub w przypadku braku przez Gminę Miasto Stargard) nie może być wyższa niż: EPH+W 150 kWh/m2 na rok .
 4. Ostateczna decyzja w sprawie rejestracji zgłoszenia następuje na podstawie wykonanego świadectwa charakterystyki (opracowanego na koszt gminy lub dołączony do wniosku przez wnioskodawcę).
 5. Zmiana dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym ma być analizowana wg hierarchii rozpatrywania następujących opcji:
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej (informacja z PEC o braku / możliwości podłączenia),
 • ogrzewanie gazowe (informacja z Zakładu Gazowniczego o braku / możliwości podłączenia),
 • inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  – ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii;
  – ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli);
  – ogrzewanie elektryczne;
  – ogrzewanie olejowe;
  – ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

W przypadku, gdy rozpatrywana opcja jest niemożliwa (np.: brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub podłączenie do sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać koleją opcje z listy.

Nieruchomość ma być zlokalizowana na terenie miasta Stargard.
Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna.
W budynku lub lokalu mieszkalnym wskazanym do wymiany źródła ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. ochrony powietrza i dotacji tel. 91 578 38 44

Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 91 578 40 15

Załączniki:

Aktualizacja:

26.07.2023 r.

Pobierz Regulamin

Pobierz rozliczenie

Pobierz zgłoszenie

Pobierz oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Aktualizacja 02.03.2023 r.

Pobierz Regulamin

Pobierz zgłoszenie

Pobierz rozliczenie

Pobierz oświadczenie o numerze rachunku bankowego

15.06.2020 r.

Pobierz Regulamin

Pobierz przykład zgłoszenia