Zasady odbioru odpadów z nieruchomości (w tym harmonogram)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z dniem 1 lipca 2013 r. zostali objęci gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczaną do  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, zobowiązani są złożyć w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie deklarację naliczającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI (budynki jednorodzinne i wielorodzinne)
Przez właściciela nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku właściciele nieruchomości, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

BUDYNKI WIELORODZINNE
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są:

do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard (patrz: akty prawne). Szczegółowy opis postępowania z różnymi frakcjami odpadów komunalnych znajduje się w również w zakładce ,,Selektywna zbiórka odpadów;
złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 (I piętro biurowca SARL);
utrzymywać pojemniki na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów:
zbierać w sposób selektywny powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
realizować inne obowiązki określone w regulaminie.
W celu realizacji określonych prawem obowiązków, Gmina Miasto Stargard wyposaża nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tj. w miejscu ich powstawania. Jednocześnie, zgodnie z §6 ust. 11 regulaminu, właściciel nieruchomości rozmieszczając pojemniki powinien uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz możliwość bezpośredniego dojazdu do tych pojemników. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników na sąsiednich nieruchomościach lub wspólne zbieranie odpadów przez właścicieli kilku nieruchomości na jednej z nich.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE
Właściciele nieruchomości mieszanych tj. w przypadku nieruchomości wykorzystywanych częściowo jako mieszkania i częściowo jako lokale usługowe lub handlowe:
dla części mieszkalnej należy złożyć deklarację,
dla części niezamieszkałej – posiadać umowę o odbiór odpadów komunalnych.

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI
Aby odbiór odpadów mógł być realizowany bez zakłóceń, odpady musza być właściwie przygotowane do odbioru, a do miejsca ich gromadzenia musi być zapewniony dojazd pojazdu specjalistycznego. Sposób odbioru odpadów szczególnie z dużych pojemników typu „dzwony” wymaga użycia pojazdu z dźwigiem hydraulicznym (HDS). W związku z tym, lokalizacja tych pojemników musi odpowiadać technicznym rozwiązaniom opróżniania ze względu na konieczność wyeliminowania czynników uniemożliwiających dojazd pojazdu specjalistycznego z HDS. Istotne czynniki uniemożliwiające odbiór odpadów za pomocą pojazdu z HDS to np. drzewa, zaparkowane pojazdy lub inne przeszkody, linie wysokiego napięcia, brak lub niedostateczne pole manewrowe.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej przyjęty został system mieszany workowo pojemnikowy:

odpady selektywnie gromadzone odbierane są w workach,
odpady zmieszane odbierane są w pojemnikach o pojemności 60, 110, 120 i 240 dm3,
bioodpady (odpady kuchenne) odbierane są w pojemnikach o pojemności 120 dm3.
W celu zapewnienia właściwego przygotowania odpadów do odbioru właściciele tych nieruchomości wyposażeni zostali w worki w kolorze: niebieskim na makulaturę, żółtym
na tworzywa sztuczne metal oraz zielone – na szkło, a także w kody kreskowe, które nakleja się na worki w celu umożliwienia przypisania worków do odpowiedniej nieruchomości.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej przyjęty został system pojemnikowy:

odpady selektywnie gromadzone odbierane są w pojemnikach, tzw. „dzwonach”,
odpady zmieszane odbierane są w pojemnikach o pojemności 120, 240 lub 1100 dm3.
bioodpady (odpady kuchenne) odbierane są w pojemnikach o pojemności 120 i 240 dm3.
W zabudowie wielorodzinnej do pierwszego piętra lub do 4 gospodarstw domowych dopuszczono możliwość odbioru odpadów selektywnie gromadzonych w systemie workowym.

Na terenie Gminy Miasta Stargard funkcjonuje EKOPUNKT czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Bogusława IV 15. Odbiór odpadów w PSZOK został zagwarantowany nieodpłatnie każdemu mieszkańcowi wnoszącemu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://zuk-stargard.pl/odpady-komunalne/gminny-system-odpady-z-gospodarstw-domowych/

Harmonogramy odbioru odpadów