Zasady odbioru odpadów z nieruchomości (w tym harmonogram)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z dniem 1 lipca 2013 r. zostaną objęci gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczaną do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomimo tego, że objęcie nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpi dopiero za klika miesięcy, trzeba pamiętać o tym, że właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są:

  • do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński (odnośnik do regulaminu). Szczegółowy opis postępowania z różnymi frakcjami odpadów komunalnych znajduje się w również w zakładce ,,Selektywna zbiórka odpadów;
  • do 28.02.2013 r. złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 (I piętro biurowca po byłym ZNTK). Ze względu na tworzący się dopiero system gospodarowania odpadami oraz na rozpoczęcie jego funkcjonowania w lipcu b.r., deklaracje będą przyjmowane jeszcze przez cały marzec, aż do połowy kwietnia 2013 r., bez jakichkolwiek sankcji ustawowych;
  • do 30 czerwca 2013 r. posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych;
  • przed 30 czerwca 2013 r. rozwiązać obowiązującą umowę z firmą, która odbiera odpady, aby nie ponosić podwójnych kosztów, płacąc firmie i gminie. Należy zrobić to odpowiednio wcześniej, w zależności od terminu określonego w indywidualnej umowie. Istnieje możliwość upoważnienia Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych do wypowiedzenia umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji;
  • wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać je w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Istnieje możliwość zamówienia pojemników w Zarządzie Usług Komunalnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji.
  • do 15 sierpnia 2013 r. uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejne opłaty należy wnosić, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Właściciele nieruchomości mieszanych tj. w przypadku nieruchomości wykorzystywanych częściowo jako mieszkania i częściowo jako lokale usługowe lub handlowe:

  • dla części mieszkalnej należy złożyć deklarację,
  • ​dla części niezamieszkałej – posiadać umowę o odbiór odpadów komunalnych.

Harmonogramy odbioru odpadów