Ochrona powietrza

Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

Program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej” ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu został opracowany w oparciu o art. 91 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wyniki oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Program opracowany został dla strefy zachodniopomorskiej – kod strefy: PL3203 i stanowi akt prawa miejscowego – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1427.
„Program ochrony powietrza…” jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń poziomów normatywnych substancji w powietrzu, a także określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje przywrócenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz przywrócenie poziomu docelowego lub istotne obniżenie stężeń benzo(a)pirenu.
Realizację zaproponowanych działań naprawczych, w oparciu o zweryfikowany harmonogram rzeczowo-finansowy, przewidziano do końca 2023 r.

Wprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4984,  w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego. Przyjęcie przez Sejmik  ograniczeń i zakazów określonych w uchwale ma przyczynić się do utrzymania tendencji systematycznej poprawy stanu jakości powietrza w województwie.

Uchwała określa rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Powyższe zostało określone w § 2 i 3 niniejszej uchwały. Należy zaznaczyć, iż stosownie do art. 96 ust. 8 ustawy Poś uchwałą objęte są instalacje, w których następuje spalanie paliw, z wyłączeniem instalacji, dla których
wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu na terenie nieruchomości.
Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.
Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać do Straży Miejskiej w Stargardzie:
• nr alarmowy 986,
• 91 577 50 90,
• https://naprawmyto.pl/stargard
lub do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację oraz czas zdarzenia.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – art. 155 Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31, art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny, Kodeks Karny  – art. 225 § 1 – kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska  lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – art. 5 ust. 1 pkt 1 – właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 10 ust. 2 – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Program „Kochasz dzieci? Nie pal śmieci”

Plakat - Kochasz dzieci - nie pal śmieci