PSZOK (odpady: niebezpieczne, selektywne)

Na terenie miasta Stargard funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) tzw. EKOPUKT zlokalizowany przy ul. Bogusława IV 15, do którego mieszkańcy objęci systemem, mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, których chcieliby się pozbyć szybciej, nie czekając na ustalony przez operatora termin odbioru, czynnego w dni

EKOPUNKT

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

oraz w soboty od 8:00 do 14:00

Do EKOPUNKTU przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Stargard, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewno,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z remontów i rozbiórek,
 • opony,
 • popiół.

W ramach EKOPUNKTU funkcjonuje również:

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), w którym przyjmowane są:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne.

UWAGA!!!
EKOPUNKT nie przyjmuje:

 • odpadów z innej gminy,
 • odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów innych niż komunalne

Zbiórka niepotrzebnych leków w 26 stargardzkich aptekach

W ramach zbiórki zbierane są niepotrzebne leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub  luzem, maści, proszków, syropów, kropli, roztworów w szczelnych pojemnikach. Nie odbieramy: aerozoli i termometrów. Odpady te można przynieść do PZON przy ul. Bogusława IV 15.

Zobacz: Wykaz aptek biorących udział w akcji.