Program Ochrony Środowiska

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z  art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Ocena efektów realizacji programu, zgodnie z ustawą dokonuje się okresowo, co 2 lata.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Opracowanie  określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

pobierz program lata 2018-2021

Program ochrony środowiska dla Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016” był długoterminowym planem strategicznym do roku 2016, jak też planem wdrożeniowym na lata 2010–2012.

pobierz program lata 2010-2012