Dofinansowanie do ogrodów działkowych

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie §3 uchwały Nr XLV/504/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy mogą otrzymywać dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność dla społeczności lokalnej do ogrodów działkowych.

W budżecie miasta na 2019 r. na dotacje celowe dla ogrodów działkowych zabezpieczono 80 000 zł. Dotacja na realizację zadania w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 50% kosztów, przy założeniu 50% udziału środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację, ale w kwocie dotacji nie wyższej niż 20 000,00 zł dla danego ROD.

Przedmiotem dotacji celowej jest dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych obejmuje:

 1. budynki i budowle,
 2. ogrodzenia,
 3. aleje i drogi ogrodowe,
 4. place zabaw,
 5. świetlice,
 6. hydrofornie,
 7. sieci wodociągowe i energetyczne,

oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Stargard.

Na podstawie zarządzenia nr 120/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Stargard, oferty złożyły cztery Rodzinne Ogrody Działkowe.

Pobierz zarządzenie

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie realizacji zadania publicznego

Oświadczenie

Oferty w trybie małych grantów

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Stargard może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji.
Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji

 • wnioskowana dotacja nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA – trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami),
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),

Tryb małych zleceń:

W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do Biura Obsługi Klienta, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
 • stronie internetowej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zaproponowanego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miasto Stargard danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie realizacji zadania publicznego