Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”

Projekt pn. „Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023.

Program skierowany jest do nieaktywnych zawodowo seniorów. W ramach programu udostępniania osobom starszym jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Dzienny Dom „Senior+” dysponuje 20 miejscami. Seniorzy kierowani są do DDS+ przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnej.

Celem programu jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym.

Budżet zadania: 268 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 81 600,00 zł