Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Zadanie pn.

Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Partnerski projekt Gminy Miasto Stargard oraz Książnicy Stargardzkiej, współfinansowany z budżetu państwa, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.09.03.00-32-0033/19-00 z dnia 09 stycznia 2020 r.

Cel projektu: Poprawa dostępności i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych Książnicy Stargardzkiej.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznej i rozszerzenia działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych realizowanych w Książnicy Stargardzkiej.

Poprzez realizację projektu, polegającą na:

  1. otworzeniu historycznej linii zabudowy, poprzez renowację budynków Książnicy Stargardzkiej i zagospodarowanie jej otoczenia – przywrócenie rysu historycznego zabytkowej Kamienicy Kletzanów, poprawę stanu technicznego budynków i wprowadzenie ładu architektonicznego w otoczeniu Książnicy oraz
  2. doposażeniu biblioteki w nowoczesny sprzęt i urządzenia,

nastąpi poprawa dostępności i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych Książnicy Stargardzkiej.

Realizacja projektu umożliwi Książnicy Stargardzkiej znaczne poszerzenie swojej oferty kulturalno-oświatowej, uwzględniającej potrzeby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – w zrewitalizowanym obiekcie prowadzone będzie szereg działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, które skierowane zostaną w głównej mierze do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących centrum miasta Stargardu (Śródmieście-Starówkę).

Działania te odbywać się będą w głównej mierze w nowo powstałej Pracowni Kreatywności, a także w już istniejących działach: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia Główna i Informatorium, Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Dział Multimediów i Sztuk Wizualnych.

Działania podejmowane przez Książnicę Stargardzką służyć będą wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych (w szczególności społecznych, świadomości i ekspresji kulturalnej, inicjatywności i przedsiębiorczości), m.in. dzięki wykorzystaniu elementów psychoedukacji dzieci i młodzieży oraz szerokiej ofercie zajęć kulturalno–oświatowych realizowanych przez Książnicę. Przyczyni się to do niwelowania i zapobiegania występowaniu problemów społecznych na obszarze zdegradowanym. Ponadto, oferta skierowana zostanie do osób starszych i niepełnosprawnych aby wspomagać ich integrację społeczną i tym samym likwidować typowe dla tych grup społecznych problemy.

Książnica Stargardzka będzie pełnić funkcję miejsca komplementarnego do oferty Stargardzkiego Centrum Nauki w zakresie motywowania młodych mieszkańców zamieszkujących obszar Starego Miasta i Śródmieścia w samorozwój, pozyskiwanie dalszej wiedzy, a następnie wykorzystywanie zdobytych umiejętności w dalszym kształceniu, a w przyszłości, w życiu zawodowym.

W wyniku realizacji projektu Książnica Stargardzka uzyska miano Multikreatywnego Centrum Postaw Twórczych, stanie się miejscem spotkań mieszkańców, odpoczynku i przestrzenią gdzie mieszkańcy będą mogli realizować swoje pasje. Stanie się tak głównie ze względu na stworzenie PRACOWNI KREATYWNOŚCI: „Książnica MultiKreacji”, która oferować będzie szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

Planowany okres realizacji: styczeń 2020 – sierpień 2023

Budżet projektu: 8 014 391,49 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 615 384,61 zł