Funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko

Projekt pn. „Funkcjonowanie Klubu „Senior+” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024.

Program skierowany jest do nieaktywnych zawodowo seniorów. W ramach programu udostępniana osobom starszym jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Klub „Senior+” dysponuje 50 miejscami.

Celem programu jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym.

Całkowita wartość zadania: 102 456, 00 zł
Dofinansowanie: 46 956,00 zł