Stargard, ul. Klasztorna, mury obronne (XIII w.): konserwacja murów oraz przywrócenie im walorów ekspozycyjnych– etap II

Zadanie pn.

Stargard, ul. Klasztorna, mury obronne (XIII w.): konserwacja murów oraz przywrócenie im walorów ekspozycyjnych – etap II

jest dofinansowane z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego XIII-wiecznych murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie, stanowiących Pomnik Historii. Z uwagi na zły, a miejscami katastrofalny stan ogólny zabytku, prace konserwacyjne przy murach i rekonstrukcja ich części umożliwią przede wszystkim jego zachowanie,
ale też zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

Uznane za Pomnik Historii mury przy ul. Klasztornej mają szczególnie ważną wartość historyczną. Wraz z basztami, bramami i bastejami stanowią unikalny kompleks umocnień obronnych wznoszonych w okresie od XIII do XV w., jeden z najcenniejszych zespołów gotyckiej architektury obronnej w Polsce. Rewaloryzacja i rekonstrukcja przedmiotowego zabytku umożliwi przywrócenie mu statusu świadectw minionych wieków.

Zaplanowane prace:

– odbudowa i izolacja pozioma korony muru z cegły,

– elewacja południowa – mur z kamienia,

– roboty konserwatorsko-restauratorskie przy murze z cegły, czatowniach wraz z odbudową i izolacją korony muru,

– rozbiórka i odbudowa zdestabilizowanej części muru,

– nadzór archeologiczny i konserwatorski.

Budżet zadania: 1 086 160,16 zł

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego