Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020

Fundusze EU Zachodniopomorskie

Projekt nr WND-RPZP.06.06.01-32-001/10 pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-001/10-00 z dnia 11 marca 2011 roku.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020 ma charakter strategiczno-operacyjny i wyznacza do 2020 roku okres jego obowiązywania w zakresie założonych celów rewitalizacji na wskazanych obszarach, zakresu interwencji oraz priorytetowych typów projektu.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020 wyznacza obszary zdegradowane.

Obszar kryzysowy, który obejmuje obszar Śródmieścia i Starówki miasta. Łączna powierzchnia obszaru kryzysowego wynosi 150,73 ha. Obszar kryzysowy zamieszkuje 10 948 osób, co stanowi 16 % ogólnej liczby mieszkańców Stargardu Szczecińskiego. Wyznaczony obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zdekapitalizowanej istniejącej zabudowy, niskim poziomem przedsiębiorczości i złym stanem zagospodarowania terenu,
Obszar wsparcia mieszkalnictwa, który obejmuje teren Śródmieścia i Starego Miasta, z uwagi na kryterium poziomu ubóstwa i wykluczenia, długotrwałego bezrobocia i poziomu wartości zasobu mieszkalnictwa,
Obszar powojskowy o powierzchni 520 ha, w tym teren po dawnym przylotniskowym garnizonie wojsk radzieckich, który podlega przekształceniu na przestrzeń o charakterze miejskim z podstawową funkcją mieszkaniową,
Obszar poprzemysłowy o powierzchni 42,10 ha obejmujący byłe Zakłady Naprawcze Tabory Kolejowego, na którym powstał Stargardzki Park Przemysłowy, oraz teren PKP i PKS, które nie przystają dla miasta wielkości blisko 80-ciu tyś. mieszkańców,

W ramach Programu wyróżniono jeden okres programowania środków 2010 – 2015 oraz wyznaczono:
Priorytetowy Projekt Zintegrowany – „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim”,
Projekt Zintegrowany – „Rewitalizacja obszaru powojskowego i poprzemysłowego w Stargardzie Szczecińskim”

O środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi priorytetowej 6 – Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym mogą aplikować wyłącznie podprojekty wchodzące w zakres Priorytetowego Projektu Zintegrowanego.

Wnioskodawcami wpisanymi do Lokalnego Programu Rewitalizacji są m.in.:

Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim, ZAN Zarząd i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim, wspólnoty mieszkaniowe.

Budżet zadania: 19 520,00 zł
​Wartość dofinansowania: 19 520,00 zł