Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy jest Gmina Miasto Stargard.

Przedmiotem projektu jest udzielenie 70 grantów mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

  1. podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub
  2. zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub
  3. zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
  • ogrzewania elektrycznego,
  • ogrzewania olejowego,
  • ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  • ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją ww. instalacji.

Cele i rezultaty projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz z zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach realizacji projektu przewiduje się spadek emisji pyłów oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla.

Kwota dofinansowania: 365 700,00 zł

Okres realizacji projektu: 2021 – 2023 r.