Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM5 Stargard

Fundusze Europejskie - Pomorze Zachodnie

Gmina Miasto Stargard uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM5 Stargard” w ramach działania 6.8 Edukacja przedszkolna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla mieszkańców Gminy Miasta Stargard oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej do końca października 2024 roku.

Cele szczegółowe projektu:

Cel 1: Utworzenie 68 miejsc przedszkolnych w PM5, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością do końca listopada 2023 roku.

Cel 2: Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w PM5 poprzez organizację zajęć dodatkowych/specjalistycznych dla minimum 240 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do PM5 oraz wsparcia dla 120 rodziców tych dzieci do końca października 2024 roku.

Cel 3: Podniesienie kompetencji 30 nauczycieli pracujących w PM5 w obszarach pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi migrantów oraz w zakresie wspomagania i rozwoju dzieci do końca października 2024 roku.

Wartość projektu: 1 266 560,21 zł

Dofinansowanie: 1 129 692,21 zł

Wkład własny: 136 868,00 zł.

Planowane działania obejmują:

Utworzenie i wyposażenie 68 miejsc wychowania przedszkolnego (trzech grup przedszkolnych) oraz pozyskanie finansowania na zatrudnienie nauczycieli dla nowoutworzonych grup.

Przygotowanie i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych (436 godzin) min: logopedycznych, biofeedback, SI, gimnastyka korekcyjna.

Organizację 48 h  szkoleń dla Rad Pedagogicznych.

Skierowanie nauczycieli na szkolenia indywidualne związane z podnoszeniem kompetencji we wskazanych obszarach np.: kodowanie, ART.

Przygotowanie i organizację dodatkowych zajęć (690 godzin) min: kodowanie, j. angielski, zabawa z naturą, scenograficzne, teatralne, plastyczne.

Organizację 5 warsztatów wyjazdowych jednodniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Główne rezultaty projektu:

Utworzenie 68 miejsc przedszkolnych,

Wsparcie 240 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ilości 1126 godzin.

Podniesienie kompetencji u 30 nauczycieli przedszkolnych.

Podniesienie kompetencji w obszarze umiejętności podstawowych i przekrojowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.