Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i  działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.02.02.00-32-0002/23-00  z dnia 27 września 2023 r.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

  1. Wymianę opraw oświetleniowych – wymianie podlegać będzie 55 szt. opraw sodowych starego typu na oprawy energooszczędne LED, w tym 54 oprawy wraz ze słupami.
  2. Montaż 1 nowej szafy oświetleniowej, umożliwiającej niezależne sterowanie systemem poprzez zegar astronomiczny, który służy do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami wschodu i zachodu słońca oraz posiada możliwość skrócenia czasu świecenia, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
  3. Odtworzenie: -jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I.
  4. Informację i promocję projektu.

Cel projektu: Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez modernizację oświetlenia miejskiego Stargardu w kierunku jego energooszczędności.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 28.06.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu: 29.12.2023 r.

Budżet projektu: 1 281 820,69 zł

Kwota dofinansowania: 984 270,79 zł

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego