Stargard Klejnot Pomorza – Renowacja historycznej zabudowy miasta – remont murów obronnych

PRNSS-UE-EFRR

Projekt „Stargard Klejnot Pomorza – Renowacja historycznej zabudowy miasta – remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem głównym projektu „Stargard Klejnot Pomorza – Renowacja historycznej zabudowy miasta – remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” jest wzrost atrakcyjności kulturalnej i turystycznej zabytkowych obiektów stanowiących integralny element Pomnika Historii, szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza” oraz Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Przedsięwzięcie polega  na przeprowadzeniu prac remontowo – konserwatorskich i obejmuje następujący zakres prac:

– wzmocnienie fundamentów murów,
– odnowę elewacji i detali architektonicznych,
– zagospodarowanie terenu przy murach,
– prace zabezpieczające i naprawcze.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– poprawy stanu technicznego fragmentów murów obronnych przy ul. Sukienniczej i Strażniczej,
– dostosowania obiektu i jego otoczenia do funkcji turystycznych i kulturalnych;
– podkreślenia wartości historycznych, estetycznych i społecznych zabytkowej zabudowy miejskiej

Całkowita wartość projektu: 1 750 000,00 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 1 312 500,00 zł