Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne , Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i  działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.02.02.00-32-0007/17-00z dnia 22  grudnia 2017 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • budowę budynku i nawierzchni Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (pętla autobusowa, perony, parkingi),
  • przebudowę skrzyżowania ulic Szczecińskiej- 11-go Listopada – Bema – Towarowej,
  • przebudowę oraz budowę ciągów pieszych,
  • budowę ścieżki rowerowej,
  • rozbiórkę kolidującej z inwestycja infrastruktury,
  • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę kolizji sieci energetycznych, przebudowę kolizji sieci teletechnicznych,
  • budowę sieci i zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornik na wody opadowe,
  • mury oporowe, elementy małej architektury oraz zieleń.

Cel projektu: wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej, prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, wyrażającej się poprzez ograniczenie spadku liczy osób podróżujących komunikacją miejską.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 21.08.2017 r.

Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2019 r.

Budżet projektu: 22 432 391,06 zł

Kwota dofinansowania: 18 291 000,00 zł

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego