Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego

Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Matropolitalnego.

Projekt pozakonkursowy.

Cel projektu: Ograniczenie spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego w Gminie Miasto Stargard poprzez zwiększenie atrakcyjności rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego oraz wzrost zachować zasobooszczędnych w wyniku budowy ścieżek rowerowych.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest budowa 4 odcinków dróg rowerowych:

  1. Odcinek I – wzdłuż ulicy Nasiennej.

Prace budowlane w ramach budowy tego odcinka będą polegały m.in. na: wyrównaniu terenu, robotach rozbiórkowych istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją, ułożeniu krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej, wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej, wykonanie peronów przystanków autobusowych z kostki betonowej szarej, wykonaniu zjazdów z kostki betonowej grafitowej, regulacji pionowej studzienek i włazów, wykonaniu elementów organizacji ruchu.

  1. Odcinek II – wzdłuż ul. Barnima.

Prace budowlane w ramach budowy tego odcinka będą polegały m.in. na: przebudowie jezdni ul. Barnima, modernizacji chodnika, budowie ciągu pieszo-rowerowego, budowie oświetlenia, budowie muru oporowego na granicy projektowanego parkingu i ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniu elementów organizacji ruchu.

  1. Odcinek III – wzdłuż ulicy Spokojnej.

Prace budowlane w ramach budowy tego odcinka będą polegały m.in. na: budowie drogi dla rowerów, budowie oświetlenia wzdłuż projektowanej drogi rowerowej i zatok autobusowych, przebudowie nawierzchni chodników, przebudowie nawierzchni zjazdu publicznego wraz z przebudową nawierzchni drogi gminnej w celu wyznaczenia dodatkowego pasa dla lewoskrętu, budowie zatoki autobusowej , wykonaniu elementów organizacji ruchu.

  1. Odcinek IV – wzdłuż ul. Armii Krajowej.

Prace budowlane w ramach budowy tego odcinka będą polegały m.in. na: wykonaniu konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej, przebudowie oświetlenia ulicznego, wycince drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, wykonaniu elementów organizacji ruchu.

Planowany okres realizacji projektu: 30.10.2020 roku do 29.12.2023 roku.

Budżet projektu: 11 361 668,91 zł

Kwota dofinansowania: 8 726 176,25 zł