Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy jest Gmina Miasto Stargard.

Przedmiotem projektu jest udzielenie 200 grantów mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

  1. podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub
  2. zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub
  3. zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
  • ogrzewania elektrycznego,
  • ogrzewania olejowego,
  • ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  • ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją ww. instalacji.

Cele i rezultaty projektu:

W ramach realizacji projektu przewiduje się spadek emisji pyłów oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla. Rezultatem projektu będzie również poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców miasta Stargard, a także zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, w tym polepszenie kondycji ekosystemów znajdujących się na terenach objętych przedsięwzięciem.​

Budżet zadania: 1 807 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 201 200,00 zł

Okres realizacji projektu: 2020 – 2023 r.