Projekt: Indywidualizacja nauczania

Fundusze - kapitał ludzki - WUP

Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczeciński” skierowany jest do 1049 uczniów w tym 413 dziewcząt i 636 chłopców uczęszczających do klas I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim. Wsparciem zostanie objętych następująca liczba uczniów:

Fundusze - kapitał ludzki - WUP

Celem głównym projektu jest wsparcie oraz dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 636 chłopców i 413 dziewcząt pobierających naukę w Szkołach Podstawowych Stargardzie Szczecińskim w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami a także możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 2. poniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem w związku z wyposażeniem Szkół Podstawowych w Stargardzie Szczecińskim w niezbędne materiały dydaktyczne.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych łącznie 10320 godzin w ramach następujących zajęć:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • terapia pedagogiczna;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów artystycznych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów sportowych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych.