Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych, w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:

„Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r.
– 31.08.2020 r.

Cele projektu:

 • Dostosowanie 10 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieciz niepełnosprawnościami w PM1 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli;
 • Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Doposażenie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu MiejskimNr 1 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością o wyposażenie pracowni Tomatis, pracowni Integracji Sensorycznej, Sali twórczości artystycznej, pracowni języka francuskiego oraz pracowni multimediów i robotyki w pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dzieckiem z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością.

Ponadto projekt przewiduje:

 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością;
 • Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci poprzez prowadzenie specjalistycznych zajęć w utworzonych pracowniach;
 • Prowadzenie wyjazdowych zajęć dodatkowych.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Objęcie wsparciem 15 nauczycieli;
 2. Objęcie 30 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 3. Dofinansowanie 10 miejsc wychowania przedszkolnego;
 4. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć specjalistycznych
 5. Przeprowadzenie 430 godzin zajęć dodatkowych;
 6. Przeprowadzenie 7 zajęć wyjazdowych jednodniowych.

Wartość projektu:

449 693,75 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

382 238,75 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i budżetu państwa.