Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard

Fundusze Europejskie - Fundusz Spójności

Projekt Gminy Miasto Stargard jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0243/22-00 z dnia 05.04.2023 r.

Planowane zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard poprzez:

  • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta w Stargardzie, celem poprawy widoczności pieszych i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia.
  • wykonanie 3 miasteczek rowerowych stacjonarnych: dla Szkół Podstawowych nr 3, 4 oraz 8.
  • wykonanie miasteczka rowerowego mobilnego wraz z rowerowym torem przeszkód dla Szkoły Podstawowej nr 11.

Zaplanowano również działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji komunikacyjnej, mającej za zadanie przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w charakterze pieszych, rowerzystów, pasażerów zarówno pojazdów osobowych, jak i komunikacji zbiorowej.

Okres realizacji projektu: 2023 r.

Budżet zadania:  652 870,04 zł

Kwota dofinansowania: 455 448,53 zł

plakat CUPT

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca  PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.