Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie

Fundusze Europejskie - Cyfrowa Polska

Gmina Miasto Stargard uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” w ramach działania 6.9 Edukacja Ogólna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Projekt realizujemy, aby poprawić jakość kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie.  W tym celu zaplanowaliśmy realizację następujących działań w odniesieniu do każdej ze szkół:

1. Doposażenie szkół, w tym:

− Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – wyposażenie niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic cyfrowych kompetencji kluczowych i realizacji zajęć z kodowania, robotyki, programowania oraz przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu, a także edukacji włączającej i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.

− Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – modernizacja szkolnej sieci internetowej oraz wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu.

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych Nauczycieli i Nauczycielek z zakresu m.in.: nowoczesnych metod pracy, nowoczesnych metod nauczania języka polskiego,  matematyki, inkluzyjności i równego traktowania.

3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla Uczniów i Uczennic,

− Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz terapia psychologiczna.

− Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy- gimnastyka korekcyjna.

4. Zajęcia dodatkowe dla Uczniów i Uczennic, obejmujące:

− Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – koło zainteresowań z kodowania, robotyki i programowania, warsztaty z zakresu inżynierii, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA – to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.

− Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, koło zainteresowań z języka polskiego oraz matematyki, koło z zakresu ochrony środowiska, koło sportowe, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA – to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.

5. Wyjazdy edukacyjne zwiększające kompetencje kluczowe Uczniów i Uczennic,

− do Stargardzkiego Centrum Nauki „Filary”,

− do Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha,

− do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

6. Doradztwo zawodowe dla klas 7 i 8.

W efekcie realizacji projektu:

− min. 90% z 464 Uczniów i Uczennic objętych wsparciem nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne, obywatelskie i kompetencje zielone,

− min. 90% z 39 Nauczycieli i Nauczycielek objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje zawodowe,

− zwiększy się potencjał dydaktyczny dwóch szkół poprzez zakup sprzętów i pomocy  niezbędnych do działań edukacyjnych i zajęć.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 186 361,08 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 066 829,18 zł